NOR3Fs LOVER

LOV FOR NORGES FUNCTIONAL FITNESS FORBUND

Stiftet 18. November 2017

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1Formål

(1) Norges Functional Fitness Forbunds (NOR3Fs) formål er å fremme Functional Fitness i Norge, og representere idretten internasjonalt.

(2) NOR3Fs visjon er «fremme functional fitness som sport i Norge, og legge til rette for et rettferdig, trygt og dopingfritt miljø innen idretten med fokus på utøveren».

(3) I tråd med Norges Idrettsforbunds lov skal arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2Organisasjon

(1) NOR3F er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer functional fitness i Norge, og som på sikt vil bli medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.

(2) NOR3F er medlem av:

i. The International Functional Fitness Federation (iF3)

NOR3F er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. NIFs lov gjelder for NOR3F uavhengig av hva som måtte stå i NOR3Fs egen lov.

(3) Opptak av nye idretter i NOR3F samt endring av NOR3Fs navn, må godkjennes av Idrettsstyret. Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye idretten på Idrettstinget.

(4) Alle idrettslag som er tilsluttet NOR3F plikter å overholde NIFs og NOR3Fs lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak.

§ 3 Oppgaver og myndighet

(1) NOR3F skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer NOR3Fs medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2) NOR3F er den høyeste faglige myndighet på functional fitness i Norge. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter functional fitness med følgende unntak:

                        i.         spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener,

                       ii.         spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener,

                     iii.         økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i). Dette er ikke til hinder for at NOR3F selv iverksetter kontrollrutiner,

                     iv.         internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j).

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NOR3F.

§ 4Medlemskap

(1) Alle idrettslag som organiserer functional fitness og på sikt ønsker å bli medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i NOR3F.

(2) Søknad om medlemskap sendes NOR3F via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

§ 5 Kontingent/avgifter

(1) Idrettslag, det vil si Functional Fitness Klubber (FFKer) betaler 250,- NOK i årskontingent. I tillegg betales det 100,- per aktive medlem per år i lisens.

                        i.         Eksempel: En FFK med 10 aktive medlemmer vil da betale 250 + 10 * 100 = 1250,- NOK i året.

(2) Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i NOR3F, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3).

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 6 Kjønnsfordeling og regionsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/ oppnevning av gangen.

(6) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, skal regionsfordeling etterstrebes. Sammensetningen bør være forholdsmessig i forhold til regionsfordelingen i medlemsmassen, og som et minimum skal forbundsstyret bestå av representanter fra to forskjellige regioner. Ved valg hvor minstekravet allerede er oppfylt vil den person som fører til økt regionsbalanse prioriteres over en annen gitt de har likt antall stemmer. Regionsbalanse prioriteres lavere enn kjønnsbalanse.

§ 7       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet,

forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet NOR3F i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NOR3F: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(3) Forslagsrett:

                        i.         Styret i NOR3F har forslagsrett til og på særforbundstinget.

                       ii.         Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til særforbundstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på særforbundstinget.

                     iii.         Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til særforbundstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på særforbundstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(4) Talerett:

                        i.         Revisor har talerett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.    

                       ii.         Representant fra NIF har talerett på særforbundstinget.

                     iii.         Representanter for komiteer og personer med andre nasjonale nøkkelroller i NOR3F har talerett.

§ 8       Valgbarhet og representasjonsrett for

arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3)           Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)           Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)           En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)           Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 9       Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til NOR3F

(1)           En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)           Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)           En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)           Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 10     Inhabilitet

(1)           En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NOR3F er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

                        i.         når vedkommende selv er part i saken,

                       ii.         når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

                     iii.         når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

                     iv.         når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)           Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)           Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NOR3F.

(4)           Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)           Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)           I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)           I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

§ 11     Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)           Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NOR3F vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)           Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling[1] eller ved fjernmøte[2]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)           Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 12     Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)           Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)           Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)           Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III.         ØKONOMI

§ 13     Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)           NOR3F er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2)           NOR3F skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21. 

(3)           Bankkonti skal være knyttet til NOR3F og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)           På særforbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. For særforbund som ikke avholder ordinært særforbundsting hvert år, fastsetter styret årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.

(5)           Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom særforbundet har generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende signere.

(6)           Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og beslutning fra Idrettsstyret.

(7)           Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til særforbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av særforbundstinget.

IV.         TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 14     Særforbundstinget

(1)           NOR3Fs høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes hvert 2. år innen utgangen av Mars måned. Det første særforbundstinget avholdes i 2019.

(2)           Tinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget.

(3)           Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)           Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)           På særforbundstinget kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede representantene vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15     Representasjon på særforbundstinget

 

(1)           På særforbundstinget møter med stemmerett:

                        i.         Forbundsstyret.

                       ii.         En representant for hvert av de tilsluttede lag.

                     iii.         En representant for hver region.

(2)           Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3)           Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(4)           Videre møter uten stemmerett:

                        i.         Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.

                       ii.         Kontrollkomiteens medlemmer.

                     iii.         Valgkomiteens medlemmer.

                     iv.         Revisor.

                       v.         Andre nøkkelroller som bestemt av styret.

§ 16     Ledelse av særforbundstinget

(1)           Tinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

§ 17     Særforbundstingets oppgaver

(1)           Særforbundsstinget skal:

                        i.         Godkjenne de fremmøtte representantene.

                       ii.         Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

                     iii.         Velge dirigent(er), referent(er), samt to representanter til å underskrive protokollen.

                     iv.         Behandle årsberetning for NOR3F.

                       v.         Behandle NOR3Fs regnskap i revidert stand.

                     vi.         Behandle forslag og saker.

                    vii.         Fastsette kontingent og avgifter.

                  viii.         Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.

                     ix.         Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.

                       x.         Tinget beslutter datoene for norske mesterskap og regionsmesterskap kommende år. Forbundsstyret vedtar arrangører av disse og potensielt andre internasjonale mesterskap i Norge.

                     xi.         Foreta følgende valg:

a)              President og visepresident.

b)             Sekretær, Økonomiansvarlig, og ordinært styremedlem.

c)              2 varamedlemmer.

d)             Kontrollkomité med leder og ordinært medlem.

e)              Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

f)              Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

Leder, nestleder samt de andre rollene i styret velges enkeltvis. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølge i forhold til stemmetall.

§ 18     Stemmegivning på særforbundstinget

(1)           Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)           Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)           Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)           Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19     Ekstraordinært særforbundsting

(1)           Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

                        i.         Vedtak av særforbundstinget.

                       ii.         Vedtak av særforbundsstyret.

                     iii.         Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret.

                     iv.         Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter.

(2)           Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3)           Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på særforbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(4)           Et ekstraordinært særforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)           Et ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære særforbundstinget.

(6)           Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20     Særforbundets styre

(1)           Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet mellom tingene.

(2)           Styret skal bl.a.:

                        i.         Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser.

                       ii.         Forestå NOR3Fs daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet.

                     iii.         Påse at NOR3Fs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at NOR3F har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.

                     iv.         Arbeide med saker som er nevnt i § 3.

                       v.         Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

                     vi.         Oppsette saksliste, utarbeide årsberetning og regnskap for tinget og forberede sakens behandling der.

                    vii.         Representere NOR3F overfor utlandet og styre uttak av løftere som skal delta i landskamper, nordiske mesterskap og internasjonale konkurranser etc.

                  viii.         Behandle og avgjøre søknader om arrangementer og sette opp terminliste.

                     ix.         Søke NIF om opptak som særforbund under NIF og tildeling av H.M. Kongens pokal.

(3)           Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.

§ 21     Faste komiteer

(1)           Kontrollkomité 

                        i.         Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med særforbundets lov og beslutninger fattet av særforbundstinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at særforbundets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

                       ii.         Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for særforbundets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere særforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

                     iii.         Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

                     iv.         Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

                       v.         For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til særforbundets styre og revisor.

                     vi.         Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.

(2)           Valgkomité:

                        i.         Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

V.           ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 22     Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

(1)           For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 23     Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet

(1)           Avtaler og samarbeid mellom NOR3F og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. Under følger noen detaljeringer for NOR3F.

(2)           Reglene gjelder for alle enkeltpersoner og organisasjonsledd tilknyttet NOR3F.

(3)           Inngåelse av avtaler:

                        i.         Avtaler med næringslivet kan inngås av organisasjonsledd og enkeltpersoner.

                       ii.         Kun årsmøtet og styret kan inngå avtaler med næringslivet som forplikter arrangøren av NM, internasjonale stevner og elitestevner til å sette opp reklame i stevnelokalet.

                     iii.         Enkeltpersoner har reservasjonsrett. Vedkommende må da benytte nøytral drakt uten reklame eller produktmerking.

                     iv.         I et gjensidig forpliktende avtaleforhold må vektløfteridrettens representanter sørge for at begge parter har rettigheter og plikter klart for seg. Den annen part må gjøres særskilt oppmerksom på enkeltpersoners reservasjonsrett.

(4)           Reklame

                        i.         Det må vises varsomhet med reklamens omfang. Den må ikke virkeforstyrrende eller skjemmende, f.eks. i et stevnelokale eller på enkeltutøvere.

                       ii.         Firmanavn eller produktnavn på arrangementer bør benyttes med forsiktighet og må ikke forekomme i norgesmesterskap.

(5)           Utstyrs- og samarbeidsavtaler

                        i.         Utstyrsavtaler skal opprettes skriftlig og kan inngås av NOR3F, regioner og lag.

                       ii.         Ved forbundsrepresentasjon går utstyrsavtaler inngått av NOR3F foran avtaler inngått av regioner og lag.

                     iii.         NOR3Fs navn må ikke brukes for å oppnå avtaler, annonsekontrakter og/eller andre fordeler, hvis det økonomiske utbytte i hovedsak tilfaller andre.

                     iv.         Sponsor/sponsoransvarlige er som medlemmer valgbare til tillitsverv. Vedkommende er dog som medlem av styret, utvalg e.l. inhabil ved behandling av selve sponsoravtalen og saker som har tilknytning til denne, herunder personellsaker som uttak av representasjonsløftere mv.

§ 24     Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

(1)           Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 25     Bestemmelser om konkurranseforbud

(1)           Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 26     Lovendring

(1)           Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)           Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret.[3] Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)           I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret[4] pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)           Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 27     Oppløsning – sammenslutning – utmelding

(1)           Forslag om oppløsning av særforbundet må først behandles på ordinært særforbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært særforbundsting tre måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)           Ved oppløsning eller annet opphør av særforbundet, tilfaller særforbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller særforbundets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler.

(3)           Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 26.

§ 28     Regioner

(1)           Regioner for functional fitness opprettes av forbundsstyret der dette finner det påkrevd. Regionene bør opprettes slik at de samler klubber som geografisk sett normalt konkurrere med hverandre, og i et slikt omfang at regionene er forholdsvis like store.

(2)           Regionens lover skal være i samsvar med NIFs lovnorm for regioner. Regionens lover godkjennes av NOR3F.

§ 28     Lag og medlemmer

(1)           Utenlandske statsborgere som er medlem i norsk functinal fitness klubb (FFK), kan delta og bli norske mestere i NM når de har hatt fast bopel i Norge i minst 3 år etter registrert ankomst til Norge, og de har vært medlem av norsk FFK i minst 12 måneder.

Deltakere på Norges landslag skal være norske statsborgere.

 

[1] F.eks. per epost.

[2] F.eks. møte per telefon/videokonferanse.

[3] Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement.

[4] Myndigheten er delegert til NIFs generalsekretær iht. NIFs delegasjonsreglement. 


 
Logo 4.png
 

NORGES FUNCTIONAL FITNESSFORBUND